perekaart
5332 5335 (09:00-16:00)
info@perekaart.ee

PEREKAARDI TAOTLEMISE NÕUDED

  1. Perekaardi taotlemise nõuete kontekstis on leibkond igapäevaselt ühist elupinda jagav perekond, keda seob ühine majapidamine (ühised eelarve-, toidu- ja raharessursid).

  2. Perekaarti on õigus taotleda lapsevanemal, kelle peres kasvab vähemalt kolm last/noort, kes vastavad punktis 6. sätestatud tingimustele ning moodustavad ühise leibkonna.

  3. Taotlejal on õigus lisada Perekaardile üks kaastaotleja, kelleks on taotleja vähemalt kolme Perekaardi taotlemise nõuetele vastava lapse teine vanem või leibkonda kuuluv elukaaslane, kes osaleb aktiivselt kõigi leibkonda kuuluvate laste ülalpidamises ning kasvatamises.

  4. Teist pereliikme kaarti (lisakaarti) on võimalik taotleda leibkonna vähemalt 15-aastasele liikmele, kes vastab punktis 6. sätestatud nõuetele.

  5. Perekaardi taotlemisel on taotleja kohustatud omama kõikide taotlusesse kantud täisealiste isikute nõusolekut isikuandmete edastamiseks Eesti Lasterikaste Perede Liidule (edaspidi ELPL) ning andmete edasiseks töötlemiseks.

  6. Perekaarti on õigus taotleda leibkonnal, kus kasvab vähemalt kolm last/noort, kellest igaüks vastab vähemalt ühele järgnevatest tingimustest:

6.1 Laps on vanuses kuni 18 eluaastat;

6.2 Noor vanuses 18-26 eluaastat (k.a)  õpib gümnaasiumis, kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis täiskoormusel (v.a akadeemiline puhkus). Noor võib omada õppetöö tõttu vahelduvat elupinda juhul kui teda seovad taotlejaga endiselt ühised eelarve- ja raharessursid;

6.3 Noor vanuses kuni 26 eluaastat (k.a) on raske või sügava puudega. ELPl-il on kaardi väljastamisel õigus võtta arvesse puudega noore töövõimet;

6.4 18-26-aastane noor on ajateenija, kes viibib ajateenistuse ajal akadeemilisel puhkusel.

6.5 Laps vanuses kuni 18 eluaastat on taotleja eestkostel;

6.6 Laps vanuses kuni 18 eluaastat on elanud taotleja leibkonnas hooldusperelepingu alusel vähemalt ühe aasta; 

7. Kui lapsevanemad kuuluvad erinevasse leibkonda, saab Perekaarti taotleda ning lapse Perekaardile kanda vaid lapsevanem, kes moodustab lapsega igapäevaselt ühe leibkonna ning kelle alaline elukoht kattub lapse alalise elukohaga. Vaidluste korral on ELPL-il õigus kaarti mitte väljastada või võtta alalise elukoha kindlaksmääramisel arvesse lapse rahvastikuregistrijärgset alalist elukohta, õppeasutuse asukohta ja peretoetuse saaja isikut.


8. Ülalpidamiskohustus ei taga lapse Perekaardile kandmise õigust. Lapse ülalpidamiskohustus on ka vanemal, kellele hooldusõigus ei kuulu.

9. Perekaarti saab taotleda nii ELPL-i liikmena kui ka mitteliikmena:

9.1 Liige on ELPL-i liikmesorganisatsiooni kuuluv leibkond, kes vastab punktis 6. sätestatud nõuetele.

9.2 Mitteliige on leibkond, kes ei kuulu ELPL-i liikmesorganisatsiooni, kuid vastab punktis 6. sätestatud nõuetele.

10. ELPL-il on õigus deaktiveerida kaart ja lõpetada leping taotlejaga, kui selgub, et: 

10.1 Taotlusesse kantud andmed ei ole kooskõlas Perekaardi taotlemise nõuetega;

10.2 Taotleja on edastanud ebakorrektsed andmed; 

10.3 Taotleja on sisestanud taotlusesse täisealiste isikute andmed omamata vastavate isikute nõusolekut; 

10.4 Kaardiga on soodustust kasutanud isik, kellel vastavad õigused puuduvad.

11. Kaardi taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest. Kui kaardi taotleja sisestab Perekaardi taotlemisel valed või vigased andmed, millest tulenevalt ei ole võimalik Perekaarti taotlejale toimetada, ei vastuta ELPL kaardi kohalejõudmise eest.

12. Pretensioone kaardi adressaadini mittejõudmise kohta on võimalik esitada taotlejal 45 päeva jooksul alates Perekaardi tellimuse vormistamise päevast.

13. Perekaardi taotlemisel kinnitab taotleja, et on teadlik, et tema e-mail lisatakse Perekaardi uudiskirja saajate hulka. Uudiskirja saamisest on võimalik loobuda esitades vastava sooviavalduse e-mailile info@perekaart.ee.