perekaart
5332 5335 (09:00-16:00)
info@perekaart.ee

PEREKAARDI VÄLJASTAMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Eesti Lasterikaste Perede Liit (registrikood 80090320, asukoht Lossi 35-22, Viljandi, 71004, Eesti) (edaspidi „ELPL“) pakub lasterikastele peredele Perekaarti (edaspidi Kaart), millega on võimalik osa saada erinevatest teenustest ja toodetest parematel tingimustel.

Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab Kaardi väljastamise ja kasutamise tingimused. Kaardi väljastamise ainuõigus Eesti Vabariigis kuulub MTÜ-le Eesti Lasterikaste Perede Liit (edaspidi ELPL).

1. KAARDI VÄLJASTAMINE JA KAARDI KASUTUSÕIGUS

1.1. Kaardi omand kuulub ELPL-ile. Kaardi taotlejale kuulub Kaardi ja sellest tulenevate õiguste kasutusõigus Kaardi kehtivusaja piires.

1.2. Kaardi väljastamise aluseks on Kaarti taotleva isiku taotlus, mis on esitatud elektrooniliselt ELPLi infosüsteemi www.perekaart.ee kaudu. Taotluse esitamisega ja käesolevate Tingimustega nõustumisel kinnitab taotleja, et kõik tema poolt taotluses esitatud andmed on õiged ning taotleja omab kõikide taotlusesse kantud isikute nõusolekud andmete edastamiseks ning vajaduspõhiseks töötlemiseks. Taotluse aluseks olevate andmete muutumisel kohustub kaardi taotleja andmete muutumisest ELPL-i teavitama. 

1.3. Kaardi väljastamist on õigus taotleda isikul, kes vastab dokumendis “Perekaardi taotlemise nõuded” (edaspidi Nõuded) toodud tingimustele, mis on kättesaadavad aadressil www.perekaart.ee. Taotluse esitamisega ja käesolevate Tingimustega nõustumisel kinnitab taotleja, et ta vastab Kaardi taotlemise Nõuetele.  

1.4. Kaarditaotlused jagunevad:

1.4.1. Pikendatud kehtivusajaga Kaardi taotlus (Pikendustaotlus) on hiljemalt ühe kuu jooksul enne olemasoleva Kaardi kehtivusaja lõppu ja ühe kuu jooksul pärast olemasoleva Kaardi kehtivusaja lõppemist esitatud taotlus, mille alusel väljastatakse taotlejale uue kehtivusega Pikenduskaart.

1.4.2. Esmakordse Kaardi taotlus (Esmataotlus) on kõigil juhtudel, v.a  Pikendustaotluse esitamise juhtumil, esitatavesitatav taotlus, mille alusel väljastatakse taotlejale uue kehtivusega Perekaart. Kaardiks käesoleva punkti tähenduses loetakse Kaarti, mille andmed on kantud Perekaartide haldamise süsteemi.

1.4.3. Teise pereliikme Kaardi taotluse (Lisataotluse) alusel väljastatakse pere teisele pereliikmele (vanuses alates 15.a.) sama kehtivusajaga samaliigiline Kaart.

1.5. Kõik Kaardi taotluses märgitud andmed salvestatakse ELPL-i Perekaartide haldamise andmebaasis. ELPL-i Perekaartide haldamise andmebaas kuulub ELPL-ile, Kaardi saamise taotluses esitatavaid andmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete töötlemise tingimustega, mis on kättesaadavad aadressil www.perekaart.ee

1.6. Kaardi väljastamiseks tuleb taotlejal tasuda ühekordne Kaardi väljastustasu. Väljastustasu määrad, mis on leitavad lingil https://perekaart.ee/taotle, kehtestab ELPL. Kui taotleja on enda põhjustatud vea tõttu tasunud ELPL-ile väljastustasu suuremas summas kui nõutud, on ELPL-il õigus lahutada tagasimakstavast summast maksete teenustasu vastavalt panga hinnakirjale.

2. KAARDI KASUTAMINE

2.1 Kaart väljastatakse taotlejale ja vaid Kaardile märgitud isikud (Kaardi kasutajad) on õigustatud Kaarti kasutama.

2.2. Kaardi kasutaja kohustub Kaarti kasutama heas usus ja kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning hoiduma igasugusest tegevusest, mis võiks kahjustada Kaardi või ELPL-i mainet.

2.3. Kaardi kasutaja kohustub teavitama ELPL-i viivitamatult Kaardi kaotamisest või kasutuskõlbmatuks muutumisest, samuti muudest asjaoludest, mis takistavad Kaardi kasutamist või loovad ohu selle väärkasutamiseks, mille järgselt deaktiveerib ELPL Kaardi Perekaartide haldamise süsteemis. 

2.4. ELPL ei vastuta uue Kaardi saamise kulude eest, kui ta on heas usus ebaõige teate alusel Kaardi deaktiveerinud.

2.5. Kaardiga on võimalik saada soodustusi soodustust pakkuvate ettevõtete (edaspidi Pakkuja) juures.

2.5.1. Soodustuse saamiseks on vaja esitada Pakkujale Kaart ja soodustuse kasutajate isikut tõendavad dokumendid.

2.5.2. Kaardi kehtivuse kontroll võib toimuda soodustuse väljastamise hetkel Kaardi visuaalsel kontrollimisel ning ELPL-ile elektroonilise päringu tegemisel. Pakkujad ei pääse ligi Perekaardi andmebaasile ja seal hoitavatele andmetele.

2.5.3. Veebisoodustuste pakkujatele kinnitab ELPL vajadusel sooduspäringu esitanud perekonna kehtiva Perekaardi olemasolu. 

2.5.4. Pakkujal on õigus keelduda Kaardi esitanud isikule Kaardi tagastamisest, kui Pakkujal on põhjendatud kahtlus, et nimetatud isikul puudub õigus Kaarti kasutada. Pakkuja esitab Kaardi ELPL-ile, kes selgitab välja, kas isik oli õigustatud Kaarti kasutama.

2.6. ELPL ei vastuta Pakkuja tegevuse eest.

2.7. Kaarti, mis on ELPL-i Perekaardi andmebaasis deaktiveeritud, ei tohi kasutada. Deaktiveeritud kaart tuleb viivitamatult tagastada ELPL-ile.

2.8. Kaardi kasutaja on kohustatud hoidma Kaarti järeletegemise, muutmise, kõrge temperatuuri, mehaaniliste vigastuste ja tugeva elektromagnetvälja toime eest.

3. KAARDI KEHTIVUS

3.1. Kaart kehtib Kaardile märgitud kuu viimase päevani (kaasa arvatud).

3.2. Kaarti on võimalik taotleda vastavalt oma soovile kas üheks või kaheks aastaks. Kehtivusaega arvestatakse kalendrikuu täpsusega. Teise pereliikme Kaart kehtib sama kaua kui pere Esmakordne Kaart või Pikendatud kehtivusajaga Kaart.

4. ELPL-i PEREKAARTIDE HALDAMISE SÜSTEEM

4.1. ELPL-i Perekaartide haldamise süsteem on elektrooniline Kaartide haldamise keskkond, milles jäädvustatakse kõik Kaardi taotlemisel kogutavad andmed Kaardi kasutaja kohta. Andmeid hoitakse süsteemis Kaardi kehtivuse lõpuni ning sellele järgneval 30-l päeval, mil on võimalik esitada pikendustaotlust. 

4.2. Käesolevate Tingimustega nõustumisel kinnitab kasutaja, et ta on lugenud kasutusjuhendid läbi, saanud nendest aru ning nõustunud nendega. Kaardi kasutaja vastutab kõigi tema kasutajakontolt, e-maililt või telefoninumbrilt edastatud tahteavalduste eest, mis võivad tuua kaasa kulu.  

4.3. ELPL võtab täitmiseks vaid nõuetekohaselt esitatud taotlused. Juhul kui Kaardi kasutaja on esitanud ELPL-i Perekaardi infosüsteemis teadlikult nõuetele mittevastava taotluse või muul viisil kuritarvitanud talle antud Perekaartide haldamise süsteemi kasutusõigust, on ELPL-il õigus piirata või lõpetada Kaardi kasutaja juurdepääsuõigus infosüsteemile ja deaktiveerida Kaart.

5. VASTUTUS

5.1. Kaardi kaotamise, varguse või muul viisil kaardi kasutaja tahte vastaselt tema valdusest väljumise puhul vastutab Kaardi kasutaja kogu kahju eest, mis on kuni Kaardi deaktiveerimiseni tekkinud.

5.2. Kui Kaardi kasutaja rikub Tingimustes sätestatud nõudeid, on ELPL-il õigus: 

5.2.1 Deaktiveerida Kaart; 

5.2.2 Keelduda Kaardi kasutajale ja/või rikkujale Kaardi väljastamisest;

5.2.3 Nõuda rikkumisega ELPL-ile tekitatud kahju hüvitamist;

5.2.4. Rakendada eespool märgitud õiguskaitsevahendeid koos või eraldi. Samuti ei piira eespool märgitu ELPL-i õigust rakendada teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

6. MUU

6.1. ELPL-il on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta, edastades Kaardi kasutajale Perekaartide haldamise süsteemis sellekohase teate 1 (üks) kuu ette. Kui Kaardi kasutaja ei nõustu muudatustega, on tal õigus 30 päeva jooksul Kaart tagastada ja taotleda Kaardi andmete kustutamist ELPL-i Perekaartide haldamise andmebaasist.

6.2. ELPL-il on õigus avaldada Perekaartide haldamise süsteemis jäädvustatud infot kolmandatele osapooltele, kellega on sõlmitud konfidentsiaalsuslepingud ja kellel on kaartide haldamiseks, väljastamiseks ja süsteemi korrapäraseks toimimiseks vajalik omada ligipääsu Perekaartide haldamise süsteemis olevatele perede isikuandmetele.