perekaart
5332 5335 (09:00-16:00)
[email protected]

PEREKAARDI VÄLJASTAMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab Perekaardi (edaspidi Kaart) väljastamise ja kasutamise tingimused. Kaardi väljastamise ainuõigus Eesti Vabariigis kuulub MTÜ-le Eesti Lasterikaste Perede Liit (edaspidi ELPL).

  1. KAARDI VÄLJASTAMINE JA KAARDI KASUTUSÕIGUS

1.1. Kaardi omand kuulub ELPLile. Kaardi taotlejale kuulub Kaardi ja sellest tulenevate õiguste kasutusõigus Kaardi kehtivusaja piires.

1.2. Kaardi väljastamise aluseks on Kaarti taotleva isiku taotlus, mis on esitatud elektrooniliselt ELPLi infosüsteemi www.perekaart.ee kaudu.

1.3. Kaardi väljastamist on õigus taotleda isikul, kes vastab dokumendis “Perekaardi taotlemise nõuded” (edaspidi Nõuded) toodud tingimustele, mis on kättesaadavad aadressil www.perekaart.ee.

1.4. Kaarditaotlused jagunevad:

  1. Asenduskaardi taotlus(Asendustaotlus) on taotlus, mille alusel väljastatakse isikule olemasoleva kehtiva Kaardi asemele sama kehtivusajagauus samaliigiline Kaart.
  2. Pikendatud kehtivusajaga Kaardi taotlus(Pikendustaotlus) on hiljemalt ühe kuu jooksul enne olemasoleva Kaardi kehtivusaja lõppu ja ühe kuu jooksul pärast olemasoleva Kaardi kehtivusaja lõppemist esitatud taotlus, mille alusel pikendatakse isikule varasemalt esitatud Kaardi kehtivusaega.
  3. Esmakordse Kaardi taotlus(Esmataotlus) on kõigil juhtudel, v.a Asendustaotluse ja Pikendustaotluse esitamise juhtumil esitatav taotlus. Olemasolevaks Kaardiks käesoleva punkti tähenduses loetakse Kaarti, mille andmed on kantud ELPLi liikmete haldamise süsteemi.
  4. Teise pereliikme Kaardi taotluse(Lisataotluse) alusel väljastatakse pere teisele pereliikmele (vanuses alates 15.a.) sama kehtivusajaga samaliigiline Kaart.

1.5. Kõik Kaardi taotluses märgitud andmed salvestatakse ELPLi liikmete andmebaasis. ELPLi liikmete andmebaas kuulub ELPLile. Kaardi taotleja nõustub Kaardi taotluse esitamisel taotluses toodud isikuandmete töötlemise tingimustega (kättesaadavad aadressil www.perekaart.ee).

1.6. Kaardi väljastamiseks tuleb taotlejal tasuda Kaardi väljastustasu. Väljastustasu määrad kehtestab ELPL. ELPLil on õigus diferentseerida Kaardi Asendus-, Pikendus-, Lisa- ja Esmataotluse lõikes. Kui taotleja on enda põhjustatud vea tõttu tasunud ELPLile väljastustasu suuremas summas kui nõutud, on ELPLil õigus lahutada tagasimakstavast summast maksete teenustasu vastavalt panga hinnakirjale.

  1. KAARDI KASUTAMINE

2.1. Kaart väljastatakse taotlejale ja vaid Kaardile märgitud isikud on õigustatud Kaarti kasutama (Kaardi kasutaja). Kaardi kasutamine selleks õigust mitteomava isiku poolt on kriminaalkorras karistatav.

2.2. Kaardi kasutaja kohustub Kaarti kasutama heas usus ja kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning hoiduma igasugusest tegevusest, mis võiks kahjustada Kaardi või ELPLi kaubamärgi mainet.

2.3. Kaardi kasutaja kohustub teavitama Kaardi kaotamisest või kasutuskõlbmatuks muutumisest, samuti muudest asjaoludest, mis takistavad Kaarti kasutada või loovad ohu selle väärkasutamiseks, viivitamatult ELPLi või Kaardi väljastanud volitatud väljastajat ning deaktiveerima Kaardi ELPLi liikmete haldamise süsteemis.

2.4. ELPL ei vastuta kahju eest, kui ta on heas usus ebaõige teate alusel Kaardi deaktiveerinud.

2.5. Kaardi kasutaja kohustub järgima Tingimustes sätestatut.

2.6. Kaardiga on võimalik saada lasterikastele peredele suunatud soodustusi soodustuste pakkujate (edaspidi Pakkuja) juures. Kaardi kasutaja on kohustatud soodustuse saamiseks esitama Pakkujale oma Kaardi ja isikut tõendava dokumendi kehtivuse kontrolliks. Kehtivuse kontroll võib toimuda nii visuaalselt kui elektroonilise päringu tegemisega ELPLi liikmete andmebaasis. Pakkujal on õigus keelduda Kaardi esitanud isikule Kaardi tagastamisest, kui tal on põhjendatud kahtlus, et nimetatud isikul puudub õigus Kaarti kasutada. Pakkuja kohustub edastama Kaardi ELPLile, kes selgitab välja, kas isik oli õigustatud Kaarti kasutama.

2.7. ELPL ei vastuta Pakkuja tegevuse eest.

2.8. Kaarti, mis on ELPLi liikmete andmebaasis deaktiveeritud, ei tohi kasutada. Deaktiveeritud kaart tuleb viivitamatult tagastada ELPLile

2.9. Kaardi kasutaja on kohustatud hoidma Kaarti järeletegemise, muutmise, kõrge temperatuuri, mehaaniliste vigastuste ja tugeva elektromagnetvälja toime eest.

  1. KAARDI KEHTIVUS

3.1. Kaart kehtib Kaardile märgitud kuu viimase päevani (kaasa arvatud).

3.2. Kaart kehtib alates väljastamisest üks või kaks aastat, kehtivusaega arvestatakse kalendrikuu täpsusega. Teise pereliikme kaart ning Asenduskaart kehtivad sama kaua kui pere Esmakordne kaart või Pikendatud kehtivusajaga kaart.

  1. ELPLi LIIKMETE HALDAMISE INFOSÜSTEEM

4.1. ELPLi liikmete haldamise infosüsteem kujutab endast elektroonilist Kaartide haldamise keskkonda, milles jäädvustatakse kõik Kaardi taotlemisel ja elektroonilisel kasutamisel kogutavad andmed Kaardi kasutaja teavitatud nõusoleku alusel (ELPL liikmete ja Kaartide andmebaas).

4.2. Kaardi kasutaja kohustub järgima ELPLi liikmete infosüsteemi kasutamisel ELPLi kehtestatud kasutusjuhendeid.

4.3. Kaardi kasutaja kohustub hoidma hoolikalt ELPLi liikmete infosüsteemi kasutajakonto kasutamiseks vajalikke autoriseerimisvahendeid ning tegema kõik vajaliku, et tagada nende konfidentsiaalsus ja turvalisus.

4.4. Kaardi kasutaja vastutab kõigi tema kasutajakontolt, e-maili või telefoni teel edastatud tahteavalduste eest.

4.5. ELPL või volitatud väljastaja võtavad täitmiseks vaid nõuetekohaselt esitatud taotlused. Juhul kui Kaardi kasutaja on esitanud ELPLi liikmete infosüsteemis teadlikult mittenõuetekohase taotluse või muul viisil kuritarvitanud talle antud infosüsteemi kasutusõigust, on ELPLil või volitatud väljastajal õigus piirata või lõpetada Kaardi kasutaja juurdepääsuõigus infosüsteemile.

  1. VASTUTUS

5.1. Kaardi kaotamise, varguse või muul viisil kaardi kasutaja tahte vastaselt tema valdusest väljumise puhul vastutab Kaardi kasutaja kogu kahju eest, mis on kuni Kaardi deaktiveerimiseni tekkinud.

5.2. Kui Kaardi kasutaja rikub Tingimustes sätestatud nõudeid, n ELPLil õigus: a) deaktiveerida Kaart; b) keelduda Kaardi kasutajale ja/või rikkujale Kaardi väljastamisest; c) nõuda iga rikkumise eest leppetrahvi kuni 640 eurot; d) nõuda rikkumisega ELPLile tekitatud ning leppetrahvi summat ületava kahju hüvitamist. ELPL võib rakendada eespool märgitud õiguskaitsevahendeid koos või eraldi. Samuti ei piira eespool märgitu ELPLi õigust rakendada teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

  1. MUU

6.1. ELPLil on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta, edastades Kaardi kasutajale ELPLi liikmete infosüsteemis sellekohase teate 1 (üks) kuu ette.

6.2. Kui Kaardi kasutaja ei nõustu muudatustega, on tal õigus 30 päeva jooksul Kaart tagastada ja taotleda Kaardi andmete kustutamist ELPLi liikmete andmebaasist.

6.3. ELPLil on õigus avaldada ELPLi liikmete andmebaasis jäädvustatavat infot kolmandale isikule, kellel on õigus infot saada tulenevalt ELPLi liikmete isikuandmete töötlemise tingimustest. Kaardi kasutaja kinnitab, et on nendega tutvunud ja nõus.